محمد مهدی یزدانی
فارغ التحصیل دوره ۳۷ دبیرستان مفید ۱
شماره تماس: ۰۹۱۹۸۲۷۴۱۳۵
ایمیل: danayzdn@gmail.com