گزارش سفرهای هماهنگی (۳)

در سومین سفر هماهنگی به استان کرمان آقایان امیرحسین بابایی(دوره ۳۵) معاون هماهنگی و سیدعلی علیپور یزدی (دوره ۳۵) معاون مستندسازی از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ بهمن جهت هماهنگی در زمینه های مختلفی به منطقه سفر کردند.

در طی سفر انجام شده در ابتدا اعلام حضور رسمی به استانداری کرمان انجام شد. سپس هماهنگی ملاقات های با مسئولین اموزش و پرورش شهرستان فهرج انجام شد تا داده های لازم جهت انجام کارهای آموزشی در منطقه صورت گیرد. همچنین صحبت هایی نیز با مسئولین سوادآموزی منطقه جهت اقداماتی در جهت انجام این فعالیت نیز صورت گرفت.

همچنین در طی این سفر بازدیدی از زمین های در نظر گرفته شده برای ساخت ۲ مدرسه صورت گرفت و با پیگیری هالی لازم تمام هماهنگی لازم در این زمینه نیز به انجام رسیده است.

در بخش دیگری نیز جلسه های با فرمانداران دو شهرستان فهرج و ریگان صورت گرفت که در طی آن ابراز علاقه و همکاری بالایی از طرف مقابل صورت گرفت و همچنین هماهنگی های حمل و نقلی سفر نیز به طور کامل با مسئولین مربوط صورت گرفت.